+359888324337 info@sitedesign.eu

Общи условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между SiteDesign, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://sitedesign.eu/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://sitedesign.eu/ (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://sitedesign.eu/ всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиента и SiteDesign.

 1. Предоставяни услуги

Чл. 1. Услугите, предоставяни от SiteDesign на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. MySuper Site e електронен магазин, достъпен на сайта https://sitedesign.eu/, чрез който Потребителя има възможност да сключи договори за покупка на предлаганите от SiteDesign услуги.

 1. Идентификация и регистрация

Чл. 3 (1) SiteDesign идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://sitedesign.eu/ и на IP адреса на Потребителя.

(2) SiteDesign има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от SiteDesign.

(3) Потребителите могат да се идентифицират и чрез профилите си във Facebook и Google.

Чл. 4 (1) SiteDesign полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, SiteDesign обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за SiteDesign възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) SiteDesign събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за SiteDesign.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на SiteDesign, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон “Регистрация”, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на SiteDesign, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. SiteDesign може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на SiteDesign по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на SiteDesign данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни SiteDesign има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на SiteDesign.

(2) Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на SiteDesign.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на SiteDesign.

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно SiteDesign в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на SiteDesign, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от SiteDesign. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

III. Поръчка

Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на SiteDesign, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от SiteDesign услуги в електронния магазин. Договорът може да се сключи и след провеждане на телефонно обаждане, или писмено изразено желание на мейл info@SiteDesign.

(2) Договорът за покупко-продажба на услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от SiteDesign, и извършване на 50% или 100% плащане (според избраното при поръчката) от цената на услугата.

Чл. 10 (1) За да заяви поръчка, Потребителят е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия.

(2) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

 1. Цени

Чл. 11 (1) Цените на услугите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта наSiteDesign към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 12 SiteDesign си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 13 (1) SiteDesign може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от SiteDesign. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

 1. Плащане

Чл. 14 (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. Преди добавянето на продукт в количката за някои услуги Потребителят може да избере опция за плащане на депозит от 50% или плащане на 100%. Ако е избрал опцията за депозит – при приключване на проекта Потребителят се информира за стойността на окончателното плащане и в срок от 7 дни Потребителят трябва да извърши плащането.

Чл. 15 Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 16 За всяко плащане Потребителят получава електронна фактура на мейла, който е посочил в поръчката.

Чл. 17 SiteDesign не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на SiteDesign.

 1. Рекламация 

Чл. 18 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното, когато при приключване на поръчката са открити несъответствия с описаното за услугата на сайта на SiteDesign.

(2) При предявяване на рекламацията на услуга потребителят може да претендира за отбив от цената или коригиране на крайния продукт до отговарянето му на описанието.

(3) Рекламацията се подава устно на посочения от SiteDesign телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.

(4) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(5) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(6) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви не по-късно от 10 дни от установяване на несъответствието с договореното.

(7) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

VII. Едностранно прекратяване 

Чл. 19 SiteDesign има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

VIII. Интелектуална собственост

Чл. 20 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на SiteDesign (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на SiteDesign или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на SiteDesign, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на SiteDesign, SiteDesign има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на SiteDesign.

Чл. 21 (1) SiteDesign се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) SiteDesign има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на SiteDesign  върху съдържащите се на уебсайта му елементи – обекти на интелектуална собственост.

(3) SiteDesign си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги след отправяне предизвестие в потребителския профил на Потребителя. SiteDesign има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 1. Прекратяване и разваляне на договора

Чл. 22 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на SiteDesign или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(2). При прекратяване на договора SiteDesign дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Чл. 23 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 24 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 25 Потребителят има право да се откаже от поръчката за изработка само преди домейнът да бъде закупен (при закупуването той автоматично получава мейл). Ако клиентът се откаже от изработката след този момент – депозитът не се възстановява.

VIII. Орани, регулиращи дейността

Чл. 26 Органите, регулиращи дейността на SiteDesign са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 1. Спасителна клауза

Чл. 27 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 1. Изменение на общите условия

Чл. 28 (1) SiteDesign се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми SiteDesign в срок от 10 дни от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 1. Допълнителни условия

Чл. 29 (1) При поръчката клиентът може да изпрати подготвени материали за сайта, или да ги подготви и изпрати до 14 дни от датата на поръчката. Ако клиентът не изпрати материалите в този срок – сайтът се изработва с примерни материали, които клиентът може да замени в бъдеще чрез административния панел на сайта.

(2) За да се започне работа по изработката на сайта, клиентът трябва да е направил депозит от поне 50% от крайната цена за изработка. Клиентът може да направи този избор в момента на поръчката, или преди самото плащане. Опцията за 50% депозит е възможна само при суми над 100лв. За суми под 100лв – изчаква се 100% плащане, за да бъде извършена услугата (например инсталация на добавка за сайт).

(3) Закупуването на домейн се извършва от нас от името на клиента. Домейнът е закупен за 1 година, за да бъде валиден и след изтичането на този период – клиентът трябва да заплати за подновяването му. Изискване в световен мащаб е домейнът да се закупи с имена, адрес, телефон и валиден мейл адрес. Личните данни трябва да са реални и да могат да се докажат при нужда с документ (напр. Лична карта). След закупуването на домейна клиентът има срок от 15 дни, за да верифицира закупуването. Клиентът трябва да направи верификацията, като кликне на линк в мейл, който ще получи след закупуването. При неполучаване на мейла – клиентът трябва да се свърже с SiteDesign, за да бъде препратен. При липса на верификация – домейнът се спира автоматично и може да се възобнови само след верификацията.

(4) Сайтът се изработва по избрания от клиента пакет, или според договореното в персоналната оферта. Срокът за изработка започва да тече от извършване на плащането (50% депозит или 100%) И получаване на материалите за сайта.

(5) SiteDesign не носи отговорност за съдържанието, което клиентът е предоставил. Наличието на правописни грешки, използването на защитен от права текст (copyrighted) и снимки е изцяло на отговорност на клиента.

(6) Административно въвеждаме до 12 менюта (за пакетите с неограничен брой менюта), до 12 страници текст и до 20 снимки. За онлайн магазините – освен описаното се въвеждат още до 12 категории за продукти и до 12 продукта. Всички останали материали, които клиентът желае да бъдат поместени на сайта могат да бъдат качени чрез административния панел, до който той получава достъп.

(7) Клиентът получава административен достъп само до описаното в пакета. Ако клиентът желае да получи пълен достъп до администрацията на сайта – това може да се случи срещу доплащане от 80лв. При предоставяне на пълен административен достъп – SiteDesign не носи никаква бъдеща отговорност при сриване на сайта и изчезването му от пространството.

(8) Клиентът става собственик на сайта само, когато той е заплатен на 100%.

Чл. 30 Клиентът има право да следи изработката на поръчания от него пакет във всеки един момент.

Чл. 31 Клиентът се задължава да предостави на SiteDesign критерии за изработката на сайта – в сайтовете с дизайн по шаблон да информира SiteDesign как желае да бъде персонализирана главата на шаблона, какви да са менютата, какво да бъде позиционирано в лява/дясна колона (при наличието на такава в шаблона) ИЛИ изрично да уведоми SiteDesign, че се доверява на техния професионален опит при настройването. При сайтовете с индивидуален дизайн – клиентът трябва да даде описание на желания краен резултат, да изпрати линкове на сайтове, който му харесват като дизайн, и всичко, с което мисли, че може да улесни работата на уеб дизайнера. При непредоставяне на подобна информация – дизайнът се изработва по преценка на SiteDesign, като клиентът има право на описаните 3 корекции.

Чл. 32 SiteDesign се задължава да предоставя информация за напредъка по изработката на сайта.

Чл. 33 SiteDesign се задължава да изпрати административен достъп и инструкции в срок от 2 работни дни след наличието на основанието за това – а именно, приключен проект и платен на 100% такъв.

Чл. 34 В края (футъра) на всеки сайт SiteDesign си запазва правото да постави текст с хиперлинк към страница/страници на SiteDesign, с цел реклама. Примери за такъв текст са: “designed by”, “изработено от”, “изработка на сайт” и подобни, препращащи към https://sitedesign.eu или подстраница от него. При желание от страна на Потребителя за премахване на този текст, Потребителят трябва да заплати на SiteDesign сумата от 90лв.

XII. Приложимо право 

Чл. 35 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.